KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
OBMOČNE OBRTNO-PODJETNIŠKE ZBORNICE TOLMIN

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa Območna obrtno-podjetniška zbornica Tolmin
Skrajšani naziv OOZ Tolmin
Naslov Tumov drevored 15
Pošta 5220 Tolmin
Telefon 05/381 10 65
Telefaks 05/388 15 88
E-pošta ooz.tolmin@ozs.si
Predsednik OOZ Sandi Mermolja
Datum prve objave kataloga 25. 1. 2006
Datum zadnje spremembe 13. 6. 2014
Katalog je dostopen na spletnem naslovu http://www.ooz-tolmin.com
Druge oblike kataloga /

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a  Dejavnosti in organi zbornice

 • Opis delovnega področja
  • zastopanje interesov članov pred organi lokalnih in regionalnih skupnosti
  • svetovanje in pomoč članom (pri odpiranju novih enot, na različnih področjih pri vsakodnevnem poslovanju, pomoč pri razreševanju zahtevnejših vprašanj v sodelovanju z drugimi institucijami in specializiranimi zunanjimi izvajalci)
  • informiranje članov in sprotno obveščanje članov
  • organiziranje in izvajanje različnih vrst izobraževanj
  • izvajanje javnih pooblastil (obrtni register)
  • opravljanje nalog za celovito delovanje obrtno zborničnega sistema
 • Organi zbornice
  Območno obrtno-podjetniško zbornico Tolmin upravljajo njeni člani preko svojih izvoljenih oziroma imenovanih predstavnikov v organih zbornice. Organi pa so:
  • skupščina, upravni odbor, nadzorni odbor in predsednik.

2.b Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij

 • Pristojna oseba:

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa:

 • Obrtni zakon
 • Uredba o obrtnih dejavnostih (Ur. list RS, št. 63/2013)
 • Lista dejavnosti, ki se v skladu s 5. členom ObrZ običajno opravljajo na obrtni način z obrazložitvijo
 • Državni in EU  predpisi (http://www.pisrs.si/Pis.web/)

2.d Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih:

 • Vizija in strateške usmeritve obrtno zborničnega sistema
 • Planski dokumenti OOZ

2.e Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov:

 • Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi organ: vodenje postopka izdaje obrtnih dovoljenj in vpis v obrtni register po uradni dolžnosti, vodenje obrtnega registra.

2.f Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

 • Obrtni register

2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 • Obrtni register

2.h Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

 • Statut OOZ
 • Vizija in strateške usmeritve obrtno zborničnega sistema
 • Planski dokumenti OOZ za tekoče leto
 • Izobraževanje

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja:

 • Opis dostopa preko spleta
  Informacije javnega značaja, ki so predstavljene na spletnih straneh OOZ Tolmin, so dostopne vsakomur, ki ima dostop do interneta na naslovu www.ooz-tolmin.com.
 • Opis »fizičnega« dostopa
  Posamezne informacije javnega značaja ima pravico pridobiti vsakdo tako, da si jo pridobi na vpogled ali si pridobi njen prepis, fotokopijo ali njen elektronski dopis.
  Uradna oseba mora prosilcu omogočiti na vpogled ali prepis dokumenta ali fotokopijo na sedežu OOZ na kateri se hrani spis in sicer najpozneje v roku 20 delovnih dni po prejemu vloge za pridobitev informacije. Zahtevo za pridobitev informacije mora posameznik podati pisno ali ustno. Če je posameznik zahteval, da se mu da informacija na vpogled, je zbornica dolžna omogočiti vpogled tako, da ima posameznik dovolj časa, da se seznani z vsebino.
  • Uradne ure:
   Ponedeljek in petek od 8.00 do 12.00
   Sreda od 9.00 do 14.30
 • Stroškovnik
  Priprava in posredovanje informacij javnega značaja, ki se glede na obseg, vsebino in obliko razlikujejo od obstoječih brezplačnih javno dostopnih informacij (podatkovnih baz in seznamov), kot je priprava in posredovanje seznamov v obliki Excelove datoteke ali izpisa na papir, se obračuna v obliki nadomestila po ceniku OOZ Tolmin.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja:

 • Odpiranje dejavnosti in pridobitev obrtnega dovoljenja
 • Odjava dejavnosti in prenehanje obrtnega dovoljenja
 • Informacije o izobraževanju
 • Informacije o sejmih
 • Informacije o sklepanju in prenehanju pogodbe o zaposlitvi
 • Informacije o obveznostih in odgovornostih iz delovnega razmerja
 • Informacije o obračunu in plačevanju dajatev po davčni zakonodaji
 • Izdelava in posredovanje seznamov članov vpisanih v obrtni register za določene ciljne skupine (po dejavnosti)
 • Posredovanje podatkov o številu vpisanih subjektov v obrtnem registru

5. Izvajanje javnih pooblastil:

 • Izdaja obrtna dovoljenja ter vodi obrtni register

6. Državni predpisi:

 • Obrtni zakon
 • Uredba o obrtnih dejavnostih


PRIPONKE:

Statut OOZ Tolmin
Program dela OOZ Tolmin
Obrtni zakon (neuradno prečiščeno besedilo)
Uredba o obrtnih dejavnostih
Lista dejavnosti, ki se v skladu s 5. členom ObZ običajno opravljajo na obrtni način z obrazložitvijo